среда, 20. септембар 2017.

Počela školska 2017/2018 godinaZbog rekonstrukcije Gimnazije "Jezdimir Lović" u Sjenici školska godina nije počela 4. septembra 2017.godine kada je bilo planirano.Završetkom radova na rekonstrukciji stvoreni su uslovi da školska godina može da počne 19. septembra 2017. godine.
 
Svim učenicima kao i radnicima škole želimo uspešan rad u novoj školskoj godini.


четвртак, 10. август 2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA


1.    Naziv, adresa i internet stanica naručioca  
Naručilac  Gimnazija ,,Jezdimir Lović,, Sjenica, ulica Save Kovačevića 15, web: gimnazijasjenica.blogspot.rs poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom,  konkursnom dokumentacijom i pozivom
2.    Vrsta naručioca
Ustanova
3.    Vrsta postupka
Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/12, 14/15 i 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke („Sl.glasnik RS“ br.86/15).
4.    Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Javna nabavka male vrednosti (radovi), redni br.01, sanacija zidova, plafona i podova u okviru tehničkog održavanja objekta gimnazije ,,Jezdimir Lović,,, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: radovi na odr\avanju objekta - 45000000;
5.    U slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača
Ukoliko ponuđač u ponudi navede da će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču dužan je da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
6.    Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora
Najniža ponuđena cena. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, naručilac će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponuđača  koji je ponudio kraći rok izvođenja radova.
7.     Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna
Konkursna dokumentacija se može preuzeti u prostoriji sekretara Gimnazije ,,J.Lović‚‚ ul. Save Kovačevića 15, svakim radnim danom od 9,00 do 12,30 časova. Konkursna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca: gimnazijasjenica.blogspot.rs
8.    Način podnošenja ponude i rok
Blagovremenom ponudom smatraće se ponuda prispela na adresu: Gimnazija ,,Jezdimir Lović‚‚ Sjenica, ul.Save Kovačevića 15, do 17.08.2017. godine do 12 časova, bez obzira na način dostavljanja. Ponuđač koji ne dostavlja ponudu preko pošte, predaje je kod sekretara škole, na gore navedenoj adresi. Ponuda prispela po isteku datuma i sata određenih u pozivu, smatraće se neblagovremenom, a Naručilac će je vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom.  Poželjno je da ponuđač ne izdvaja iz celine delove konkursne dokumentacije koje smatra nepotrebnim, niti da im menja mesto.  Ponudu na originalnim obrascima, a sastavljenu prema datom uputstvu, potrebno je dostaviti u zatvorenoj-zapečaćenoj koverti sa naznakom „ Geodetska  oprema – NE OTVARATI“, na adresu: Gimnazija ,,Jezdimir Lović‚‚ Sjenica, ul.Save Kovaćevića 15., 36310 Sjenica.  Koverta na prednjoj strani moraimati zavodni broj ponuđača, a na poleđini mora biti overena pečatom ponuđača. Na poleđini koverte ponuđači su obavezni da naznače naziv, sedište, adresu i osobu za kontakt.  Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponudu dostaviti na srpskom jeziku.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
9.    Mesto, vreme i način otvaranja ponuda
            Postupak javnog otvaranja ponuda održaće se 17.08.2017. godine u 12,30 časova, u  Sali SO-e Sjenica, ul.Kralja Petra I br.1. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija za javnu nabavku.
10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda
             Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda predstavnici Ponuđača, koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda, dužni su da Naručiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.
            Broj punomoćja i ime predstavnika Ponuđača se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda.
11. Rok za donošenje odluke
Odluku o dodeli ugovora, koja će biti obraložena, Naručilac će doneti u okvirnom roku ne dužem od 10 dana od dana  otvaranja ponuda.

12.Lica za kontakt: Arifa Hasić, dipl. pravnik. E-mail gimnazijasjenica@yahoo.com, tel.063 467 653.недеља, 23. јул 2017.

Radovi u toku rekonstrukcije Sjeničke Gimnazije

Do početka školske godine ima još dosta vremena i nadamo se da će svi radovi na rekonstrukciji škole biti završeni na vreme kako je i predviđeno ugovorom.

Kako teku radovi na rekonstrukciji škole možete pogledati na sledećim slikama.


 

уторак, 20. јун 2017.

Rekonstrukcija gimnazije"Jezdimir Lović"u Sjenici

Ovih dana je konačno otpočela rekonstrukcija naše gimnazije.Mnogi će reći konačno nešto konkretno i od velike važnosti da se uradi u ovom našem malom gradu.Važno zbog toga što je ovo škola koja godinama proizvodi kadar koji je bio i treba u buduće da bude nosilac kulturnog,ekonomskog i svakog drugog razvoja u ovoj opštini.Od svog nastajanja pa do danas malo toga se uložilo u ovu školu.Firma koja je na tenderu ponudila najbolje uslove ima zadatak da u roku od 90 dana izvrši potpunu rekonstrukciju krova,fasade,prozora,vrata,podova zidova,struje,tako da očekujemo da naši đaci od septembra uđu u potpuno novi ambijent škole.Projektom nije predviđeno da se učionice opreme novim klupama i stolicama i to će biti novi zadatak za rukovodstvo škole i lokalnu samoupravu da iznađu rešenje da se u rekonstruisanu školu unese i novi nameštaj.Osim toga jedan od gorućih problema jeste i opremanje kabineta informatike.Stari kabinet informatike je dotrajao i praktično samo nekoliko kompjutera može da zadovolji potrebe napredne upotrebe informacionih tehnologija.Minimum još 12 kompjutera je potrebno da  bi kabinet informatike bio opremljen tako da bi zadovoljio potrebe učenika naše škole.Opremanjem ovog kabineta i svi ostali kabineti u školi imali bi koristi od toga i sa razlogom bi se očekivao i napredniji rad sa učenicima.Raspust za učenike je od danas počeo želimo im da ga provedu na najbolji mogući način,a za ove probleme nadamo se da će do septembra biti otklonjeni.

среда, 26. април 2017.

Dan škole gimnazije"Jezdimir Lović"Sjenica


Gimnazija "Jezdimir Lović"Sjenica 21 aprila 2017 godine  proslavila je 56 godinu svog postojanja.
Kao i svake godine učenici naše škole uz nesebičnu pomoć naših profesora  potrudili su se da i ovu godinu postojanja naše škole obeleže svečano uz bogat kulturno zabavni program.Prvi deo obeležavanja dana naše škole desio se u domu kulture našega grada,a drugi deo po tradiciji u restoranu "Lane".

Da slika govori više od reči potvrdiće video snimak i slike sa ovih dešavanja.

Video snimak proslave dana naše škole