четвртак, 10. август 2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA


1.    Naziv, adresa i internet stanica naručioca  
Naručilac  Gimnazija ,,Jezdimir Lović,, Sjenica, ulica Save Kovačevića 15, web: gimnazijasjenica.blogspot.rs poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom,  konkursnom dokumentacijom i pozivom
2.    Vrsta naručioca
Ustanova
3.    Vrsta postupka
Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/12, 14/15 i 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke („Sl.glasnik RS“ br.86/15).
4.    Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke
Javna nabavka male vrednosti (radovi), redni br.01, sanacija zidova, plafona i podova u okviru tehničkog održavanja objekta gimnazije ,,Jezdimir Lović,,, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: radovi na odr\avanju objekta - 45000000;
5.    U slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača
Ukoliko ponuđač u ponudi navede da će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču dužan je da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
6.    Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora
Najniža ponuđena cena. U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, naručilac će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponuđača  koji je ponudio kraći rok izvođenja radova.
7.     Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna
Konkursna dokumentacija se može preuzeti u prostoriji sekretara Gimnazije ,,J.Lović‚‚ ul. Save Kovačevića 15, svakim radnim danom od 9,00 do 12,30 časova. Konkursna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca: gimnazijasjenica.blogspot.rs
8.    Način podnošenja ponude i rok
Blagovremenom ponudom smatraće se ponuda prispela na adresu: Gimnazija ,,Jezdimir Lović‚‚ Sjenica, ul.Save Kovačevića 15, do 17.08.2017. godine do 12 časova, bez obzira na način dostavljanja. Ponuđač koji ne dostavlja ponudu preko pošte, predaje je kod sekretara škole, na gore navedenoj adresi. Ponuda prispela po isteku datuma i sata određenih u pozivu, smatraće se neblagovremenom, a Naručilac će je vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom.  Poželjno je da ponuđač ne izdvaja iz celine delove konkursne dokumentacije koje smatra nepotrebnim, niti da im menja mesto.  Ponudu na originalnim obrascima, a sastavljenu prema datom uputstvu, potrebno je dostaviti u zatvorenoj-zapečaćenoj koverti sa naznakom „ Geodetska  oprema – NE OTVARATI“, na adresu: Gimnazija ,,Jezdimir Lović‚‚ Sjenica, ul.Save Kovaćevića 15., 36310 Sjenica.  Koverta na prednjoj strani moraimati zavodni broj ponuđača, a na poleđini mora biti overena pečatom ponuđača. Na poleđini koverte ponuđači su obavezni da naznače naziv, sedište, adresu i osobu za kontakt.  Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponudu dostaviti na srpskom jeziku.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
9.    Mesto, vreme i način otvaranja ponuda
            Postupak javnog otvaranja ponuda održaće se 17.08.2017. godine u 12,30 časova, u  Sali SO-e Sjenica, ul.Kralja Petra I br.1. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija za javnu nabavku.
10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda
             Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda predstavnici Ponuđača, koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda, dužni su da Naručiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.
            Broj punomoćja i ime predstavnika Ponuđača se upisuje u Zapisnik o otvaranju ponuda.
11. Rok za donošenje odluke
Odluku o dodeli ugovora, koja će biti obraložena, Naručilac će doneti u okvirnom roku ne dužem od 10 dana od dana  otvaranja ponuda.

12.Lica za kontakt: Arifa Hasić, dipl. pravnik. E-mail gimnazijasjenica@yahoo.com, tel.063 467 653.