Računarstvo i informatika IV
Link za predmetni materijal - Planovi,Pripreme,Lekcije


Циљ и задаци

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
1.развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;
2.овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела;
3.ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу;
4.стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног система;
5.разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење;
6.јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима;
7.развију способности писања програма вођених догађајима и разумеју принципе креирања модуларних и добро структуираних програма;
8.упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб програмирања, разумеју логику анимације и овладају њеном употребом у креирању сопствених Веб пројеката;
9.упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и овладају техникама коришћења једног од графичких програма за обраду цртежа и слика;
10.упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација;
11.упознају концепт базе података, њену организацију, коришћење упита за добијање тражених података из базе, прављење извештаја и дистрибуцију података;
12.јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;
13.унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење;
14.развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;
15.унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота;
16.на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно;
17.примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета;
18.изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље;
19.упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.

 

Наставни план и програм 2012/2013 - Рачунарство и информатика - 4. разред


РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА IV разред

I. Базе података

II. Локалне рачунарске мреже

III. Веб технологије

IV. Дизајн статичких веб страна (Увод у HTML и CSS)

V. Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - ContentManagementSystem)


РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
IV разред

оба типа гимназије

(1 час недељно + 30 часова вежби, 32 + 30 часова годишње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. Базе података

1. Основи база података

1.Појам базе података (БП).

2.Системи за управљање базама података података (DBMS - database management system, примери примене DMBS-а).

3.Разлика између податка и информације

4.Информациони системи.

5.Веза БП и информационих система.

6.Модели БП.

7.Релационе БП.

8.Основни појмови релационих БП (колона, табела, врста).

9.Разлика математичког појма релације и релације релационе базе података.

10.Појам кључа БП.

11.Шема релационе БП.

2. Креирање база података у конкретном окружењу

1.Упознавање конкретног система за управљање БП.

2.Коришћење унапред креираних БП.

3.Планирање једноставних БП.

4.Коришћење шаблона за креирање једноставних БП.

3. Рад с табелама

1.Креирање табела (са и без чаробњака).

2.Избортипаподатака.

3.Постављањепримарногкључа.

4.Уношењеподатакаутабелу.

5.Измена (уређење) поља и слогова у релацији.

6.Форматирање података у табели.

4. Веза између табела

1.Појам везе.

2.Креирање везе између табела.

3.Опис референцијалног интегритета.

4.Измене везе између табела.

5. Форме (обрасци)

1.Креирање форми (образаца) са и без чаробњака.

2.Унос података помоћу форми (образаца).

3.Додавање специјалних контрола форми (лист-боксови, комбо-боксови, командна дугмад и др.).

4.Креирање мултитабеларних форми.

6. Претраживање и сортирање

1.Тражење информација у табели.

2.Сортирање, филтрирање и индексирање.


7. Упити

1.Основе SQLкоманди
(дефиниционе SQLкоманде, контролне SQLкоманде, манипулационе SQLкоманде).

2.Креирање упита (са и без чаробњака).

3.Прегледрезултатаупита.

4.Креирањемултитабеларнихупита.
8. Извештаји

1.Креирање извештаја (са и без чаробњака).

2.Преглед извештаја.

3.Постављање контрола и израчунавања у извештајима.

4.Креирање мултитабеларних извештаја.

9. Визуелизација података из базе

1.Компоненте за повезивање Windows-апликације са базом података.

2.Визуелне компоненте за приказивање и модификацију података базе.

3.Компонента за навигацију.


II. Локалне рачунарске мреже

1.Појам и предност умрежавања

2.Локалне мреже, формирање и структура

3.Повезивање чворова мреже

4.IP шема адресирања

5.Рутери и рутирање

6.Организација домена и доменских имена

7.Систем доменских имена DNS(DomainNameSystem)

8.Дељење ресурса локалне мреже

9.Навигација кроз локалну мрежу

10.Администрирање кућне локалне мреже

11.Функционисање Интернета и основни Интернет протоколи

12.Карактеристике основних технологија приступа Интернету

13.Интернет-провајдери и њихове мреже

14.Повезивање локалне мреже са глобалном мрежом (Интернетом)
III. Веб технологије

1.Увод (Функције Интернет-а, веб портали, Електронско пословање).

2.Појам Веб

3.Подела веб садржаја на статички и динамички веб

4.Клијентске и серверске технологије

5.Теорија веб дизајна

IV. Дизајн статичких веб страна (Увод у HTMLи CSS)

1.Основе HTML-а

2.Основни тагови HTML-а

3.HTML контроле

4.Стилови у HTML-у (каскадни стилови - CSS)

5.Методе израде HTMLдокумената и каскадних стилова

6.Презентација матурског рада као статичке интернет презентације.

V. Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - ContentManagementSystem)

1.Шта је CMS

2.Особине CMS-а

3.НајчешћекоришћениCMSпортали(Joomla, WordPress)

4.Презентација матурског рада коришћењем неког CMSпортала.

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

IVразред

Садржај програма предмета Рачунарство и информатика за четврти разред свих типова гимназије је конципиран тако да акценат буде на практичној примени рачунара. И поред тога што је у програму издвојено пет целина, могу се уочити две главне области заступљене у програму - то су базе података и израда веб презентација. Реч је о врло актуелним областима рачунарства, чије познавање је потребно за успешно сналажење и комуникацију у савременом свету.

При састављању програма и редоследу тематских целина водило се рачуна о обезбеђивању поступности у остваривању садржаја, као и о психофизичким могућностима ученика овог узраста.

Остваривање програма рачунарства и информатике постиже се добром организацијом наставног процеса, што практично значи:

4.рационално коришћење расположивог фонда часова;

5.добру организацију практичних вежби на рачунару;

Рационално коришћење часова подразумева добар распоред рада. Приликом његове израде водити рачуна да свако полугодиште има заокружене тематске целине.

У погледу организације рада, значајно је обратити пажњу на следеће елементе:

1.теоријска настава се изводи са целим одељењем и, по потреби, наставник практично демонстрира употребу рачунара. На часовима теоријске наставе ученицима треба објаснити основне наредбе и команде и упутити их како да повезују и примењују претходно усвојена знања и стално подстицати ученике да повезују познато са непознатим. Према потреби, у току извођења ове наставе, наставник може користити рачунар (видео-пројектор) за демонстрацију могућности коришћеног софтвера;

2.увежбавање и практичан рад изводе се у рачунарској лабораторији, под контролом наставника. Ученици изводе вежбе самостално, пошто од наставника добију потребна упутства о начину рада, поступцима и фазама израде. Током реализације вежбе наставник је дужан да пружи сва неопходна додатна објашњења као и потребну помоћ сваком ученику посебно. Свака вежба мора имати тачно утврђен циљ и задатак који се саопштава ученицима; Приликом извођења ове наставе ученике једног одељења треба поделити у две приближно једнаке групе тако да сваки ученик има могућност да ради на рачунару. За време извођења практичне наставе, ученици би увежбавали коришћење расположивих софтверских алата за рад са базама података, односно за прављење веб презентација. У исто време, вежбали би задатке које су добили на теоријским часовима или, непосредно, за време практичне наставе. Поред тога пожељно је да сваки ученик уради по један пројекат из две главне области заступљене у програму. У оквиру првог пројекта ученици би требало да креирају базе података које се односе на проблематику из свакодневног живота (телефонски именик, каталог књига, рачунарски хербаријум и др.). Други пројекат би се односио на неку презентацију. Ученик може да направи личну презентацију на интернету или презентацију свог матурског рада. Наравно, могу се правити и разне друге презентације, али израду презентације из других области треба да одобри предметни наставник. Пројекти се, по правилу, раде у школској лабораторији за време практичних вежби или ван редовних часова. За увежбавање градива ученици добијају домаће задатке, које раде код куће (ако имају могућности). Ученицима, који немају рачунаре код куће, треба омогућити израду домаћих задатака у школи.

У току остваривања програма, неопходно је да наставник користи Опште дидактичко-методичко упутство за остваривање програма у средњим школама, које је саставни део планова и програма.


При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су присутне велике разлике у предзнању код појединих ученика.

Поред сваке од пет тематских целина наведен је оквирни фонд часова (код прве целине, која је најобимнија, наведен је оквирни фонд часова и код сваке потцелине).

У програму није направљена стриктна подела између часова теоријске наставе и вежби. Међутим, приближно исти фонд часова (у току школске године) је посвећен како теоријској настави тако и вежбама. У зависности од расположивих ресурса школе, препушта се наставницима предмета да организују извођење наставе у учионици, односно, лабораторији. То практично значи да поједине наставне јединице (које захтевају интензиван практични рад) могу да се у потпуности остварују у лабораторији, док неке друге (теоријски оријентисане) могу у целости да се остварују у учионици.


1. Базе података

При реализацији тематске целине Базе података издвојено је девет потцелина.

1.1. Основи база података

Прва је названа Основи база података и она је, претежно, теоријског карактера. Овде ученици треба да се упознају са појмом информационог система и битним појмовима везаним за базе података (БП). Успешно савладавање ове потцелине је веома важно за разумевање концепта БП. Овде посебну пажњу треба поклонити моделима података, а детаљно се задржати на релационим БП.

Објаснити појмове као што су:

1.основни појмови релационих БП (колона, табела, врста)

2.као и појмове шема, подшема, примарни кључ, страни кључ итд.

У овој подцелини објаснити:

1.да професионалне базе података креирају дизајнери база података,

2.да унос, одржавање и добијање података обављају корисници.

Објаснити улогу администратора базе.

1.2. Креирање база података у конкретном окружењу

Друга потцелина је названа Креирање база података у конкретном окружењу. Ово је практично оријентисана потцелина. Овде ученици треба да се упознају са неким конкретним системом за управљање базама података (СУБП) као што су: ACCESS, MySQL, SQL и др. У оквиру тога погодно је да се упознају са коришћењем неких БП које су унапред формиране. У оквиру ове наставне теме треба урадити основне задатке како:

1.покренути, угасити апликацију за рад са базама података;

2.отворити, затворити базу;

3.направити нову базу и снимити је на задату локацију;

4.приказати, уклонити уграђене палете са алаткама;

5.минимизовати, приказати траку са алаткама (ribbon);

6.употребити уграђену помоћ.

1.3. Рад с табелама

Трећа подцелина названа је Рад с табелама. У оквиру ове подцелине треба објаснити појам табеле и њеног значаја за релационе БП. Посебно се треба задржати на разлици између структуре табеле (шеме) и података у табели.

Користећи конкретан СУБП ученици треба да креирају неколико табела и, по могућности, да форматирају податке у њима. У раду са записима додати, избрисати запис.

Додати, изменити, обрисати податке у запису.

Направити табелу и прецизирати поља са одговарајућим типовима података:

1.текст,

2.број,

3.датум/време,

4.да/не.

Подесити својства поља:

1.величина,

2.формат броја,

3.формат датума/времена,

4.подразумевана вредност.

Направити правило за проверу унетог броја, датума/времена, валуте. Разумети последице промене типа података, својстава поља у табели. Поставити поље за примарни кључ. Индексирати поље (са или без омогућених дупликата). Додати поље у постојећу релацију. Променити ширину колоне.

1.4. Веза између табела

За повезивање две или више табела битан је појам веза. Четврта потцелина, названа Веза између табела односи се на ову проблематику.

Овде треба објаснити везе типа:

1.један према један,

2.један према више и др.

Такође, треба објаснити да се не могу ажурирати подаци у једној табели ако се тиме нарушава однос између те и других табела (референцијани интегритет).

1.5. Форме (обрасци)

Потцелина названа Форме (обрасци) односи се на прегледан унос и приказ података по слоговима.

Форме се могу формирати на разне начине, а релативно једноставан начин је да се за те сврхе користи чаробњак (ако СУБП то омогућава).

Међутим, ако се форме креирају без помоћи чаробњака, за то је потребна и одређена програмерска (дизајнерска) вештина, као и познавање неких компоненти карактеристичних за визуелне апликације.

Овде је пожељно упознати ученике са начином коришћења неких компоненти, али без залажења у детаљна разматрања.

У оквиру ове теме треба:

1.објаснити да се образац користи за приказивање и одржавање записа;

2.направити и именовати образац;

3.убацити нов запис користећи образац;

4.избрисати запис користећи образац;

5.додати, изменити, обрисати податак користећи образац; додати, изменити текст у заглављу или подножју обрасца.

1.6. Претраживање и сортирање

Шеста потцелина је названа Претраживање и сортирање и она се, углавном, односи на рад са једном табелама. Већина СУБП пружа разне могућности за сортирање и уређење података. На конкретним примерима треба показати како се врши индексирање колона за брже налажење података.

У оквиру ове наставне теме треба урадити основне задатке:

1.Отворити, затворити табелу, упит, образац, извештај.

2.Променити начине приказа табеле, упита, обрасца, извештаја.

3.Избрисати табелу, упит, образац, извештај.

4.Кретати се кроз записе у табели, упиту, обрасцу.

5.Сортирати записе у табели, упиту, обрасцу у растућем или опадајућем, бројчаном или абецедном редоследу.

За сваку БП веома је битна могућност успешног налажења жељених података. Подаци се проналазе постављањем упита.


1.7. Упити

У седмој потцелини названој Упити треба објаснити појам упита и начин креирања упита. Код појединих СУБП упити се једноставно могу креирати коришћењем чаробњака. И ако постоји ова могућност, треба се задржати на креирању упита без коришћења чаробњака.

Овде треба објаснити шта су основне SQL команде:

1.SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE,
WHERE,
ORDER BY,
GROUP BY..HAVING,
UNION, JOIN и
TRANSFORM..PIVOT

2.и како се формирају упити помоћуSQL-а.

Урадити кроз вежбања основне операције:

1.Пронаћи задату реч, број, датум у пољу користећи команду за претрагу,

2.Применити филтер на табелу, образац.

3.Уклонити примењен филтер из табеле, обрасца.

4.Објаснити да се упит користи за добијање и анализу података.

5.Направити упит над једном табелом користећи одређене критеријуме.

6.Направити упит над две табеле користећи одређене критеријуме.

7.Додати критеријуме у упит користећи један или више следећих оператора:
=, (), (, (=, ), )=.

8.Додати критеријуме у упит користећи један или више логичких оператора:
AND, OR, NOT.

9.Употребити џокер знаке у упиту:
* или %,? или _.

10.Објаснити како се упит покреће и мења:
додати, уклонити, преместити, сакрити, приказати поља.1.8. Извештаји

У тематској целини Извештаји, треба објаснити шта је извештај и на конкретним примерима показати како се формирају извештаји. Једноставније је креирање извештаја помоћу чаробњака (ако СУБП то омогућава), али овде треба показати како се могу формирати извештаји из више релација коришћењем упита. Изглед извештаја је доста важан па одређену пажњу треба поклонити и форматирању података у извештају.

У оквиру ове теме треба:

1.објаснити употребу извештаја за штампање одабраних информација из релације или упита;

2.направити извештај базиран на табели или упиту;

3.променити распоред поља за податке и заглавља у изгледу извештаја;

4.представити одређена поља у групном извештају користећи збир, минимум, максимум, просек, број, на одговарајућим тачкама;

5.додати, изменити текст у заглављу, подножју извештаја;

6.извести (export) табелу, резултат упита у табеларни документ (.xls), текст (.txt,.csv), XML формат на задату локацију;

7.код штампања променити оријентацију табеле, обрасца, резултата упита, извештаја;

8.променити величину папира;

9.одштампати страну, изабран(е) запис(е), целу табелу;

10.одштампати све записе у облику обрасца;

11.одштампати резултат упита;

12.одштампати страну (стране) извештаја, цео извештај.

1.9. Визуелизација података из базе

Последња потцелина (у оквиру БП) је Визуелизација података из базе, у оквиру које треба показати како се успоставља веза са базом у интегрисаном окружењу програмског језика који су ученици упознали у трећем разреду. За приказивање и модификацију података базе користити релацију. За илустрацију може се користити демонстрациона база из састава система за управљање базом података.


2. Локалне рачунарске мреже

Тематска целина Локалне рачунарске мреже је уведена у програм за четврту годину, као логичан след теме Увод у мрежне информационе технологије, која се обрађује на првој години а као увод у Веб технологије.

При реализацији ове тематске целине потребно је да се ученици подсете принципа умрежавања и коришћења Интернета као глобалне мреже.

Потребно је да ученици буду даље упознати са:

1.појмом локалне мреже и њеном структуром;

2.уређајима који се користе за умрежавање коришћењем ресурса локалне мреже;

3.разликом између рачунара - сервера и рачунара - клијената;

4.улогом рутера и појмом рутирања;

5.одржавањем и администрирањем кућне локалне мреже;

6.принципима функционисања Интернета и основним технологијама приступања Интернету;

7.улогом Интернет - провајдера;

8.Интернет протоколима;

9.разликом између локалне и глобалне мреже;

10.системом доменских имена (DNS - DomainNameSystem);

11.повезивањем локалне мреже са Интернетом.

Препоруке за реализацију:

1.у складу са ресурсима, ученицима треба у највећој мери практично приближити све могућности умрежавања, од умрежавања два рачунара до постављања мале локалне мреже (или користити већ постојећу школску мрежу) и њеног повезивања, одговарајућом интернет конекцијом, са глобалном мрежом.

2.подстаћи ученике да, кроз дискусију, повежу стечена знања о Интернету као глобалној мрежи из обрађених модула на ранијим годинама са новим сазнањима о умрежавању и локалним рачунарским мрежама.
3. Веб технологије

При реализацији тематске целине Веб технологије потребно је да ученици:

1.разумеју све функције Интернета, од почетне идеје глобалног умрежавања, проналажења и давања информација, преко веб портала као обједињених сервиса и апликација, до коришћења Интернета за Електронско пословање;

2.да разумеју појам Веб-а (WWW);

3.разумеју поделу на статички и динамички веб;

4.разумеју поделу на клијентске и серверске технологије;

5.се упознају са теоријом веб дизајна
(шта је веб дизајн, аспекти веб дизајна, технологије веб дизајна, развој веб сајта).

При свему овоме неопходно је перманентно радити на развијању свести о:

1.важности поштовања правних и етичких норми при коришћењу Интернета,

2.критичком прихватању информација са веба,

3.поштовању ауторских права при коришћењу информација са веба,

4.поштовању права приватности.

Препоруке за реализацију:

1.ученицима треба објаснити разлику између статичке веб стране, динамичке веб стране која има форме за спрегу са неком базом података и веб портала(дати пример за портал за електронско пословање и пример веб портала који се користи у забавне сврхе); поделити ученике у тимове ради лакшег и бржег проналажења ових примера у складу са интересовањима ученика;

2.код поделе на статички и динамички веб подстаћи ученике да сами пронађу примере претраживањем на Интернет-у и да уоче предности и мане оба приступа;

3.поменути, без улажења у детаљнији опис програмских језика, најчешће клијентске технологије (JavaScript, VBScript, DynamicHTML);

4.поменути, без улажења у детаљнији опис програмских језика, најчешће серверске технологије (ActiveServerPages, ColdFusion, PHP);
4. Дизајн статичких веб страна

При реализацији тематске целине Дизајн статичких веб страна ученик треба да стекне знања и вештине битне за успешно коришћење основних могућности најједноставнијег алата за веб дизајн HTML, који представља стандард за веб документе.

Ученик би требало да научи:

1.основе HTML-а;

2.структуру – основне тагове
((HTML), (/HTML) - заградеHTML - текста;
(HEAD), (/HEAD) - заградезагљавља,
садржимета - дефиницијеHTML-документа;
(TITLE), (/TITLE) - заградезаназивHTML-документаи
(BODY), (/BODY) - заградетекстаобележеногдокумента);

3.писање програма у најједноставнијем текст едитору;

4.листе (нумерисане и ненумерисане листе);

5.форматирање текста у оквиру HTML-а;

6.таг за боје позадине, објекта и слика;

7.прављење линкова;

8.рад са сликом у оквиру HTML-а;

9.рад са табелама;

10.рад са фрејмовима;

11.форме и елементе форме (упити над базама података);

12.рад са CSS-ом (стилови);

13.уметање стилова директно у HTML фајл;

14.коришћење стилова у засебном CSS фајлу, који се позива из HEADтаг-а.

Препоруке за реализацију:

1.при реализацији ове тематске целине радити са најједноставнијим едитором (Dreamweaver, Frontpage),подстаћи ученике да примене стечена знања из рада са програмима за обраду текста и програмима за обраду слика и тако припреме садржај за креирање сопствене веб стране;

2.подстаћи ученике да своје теме за матурски рад обраде коришћењем HTML-а и презентирају га у облику веб стране,при бирању садржаја инсистирати на критичком приступу информацијама и неговању естетике.
5. Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - Content Management System)

При реализацији тематске целине Рад са готовим веб дизајн решењима потребно је ученике упознати са:

1.готовим веб решењима који се бесплатно могу наћи на интернету, преузети и користити у личне и комерцијалне сврхе, а обједињени су под називом CMS;

2.основним одликама и предностима CMS портала:

a.подаци се могу уносити или прегледати са било којег места на свету, у географском смислу, само уз приступ Интернет-у;

b.садржај странице може да мења било која особа којој су од стране власника дата администраторска права приступа на портал;

c.подаци су одвојени од изгледа веб странице, тако да је власницима портала администраторски панел за унос података увек исти, а приказ тих података посетиоцима зависи од шаблона (template);

d.одвајање података од дизајна омогућава да се лако промени изглед веб стране без потреба поновног копирања или уношења података у страницу, администрација се обавља преко веома једноставног графичког интерфејса;

e.можете дати право неким особама да уносе текстове, али они неће бити објављени док их надлежна особа не одобри;

f.за унос информација користи се текстуални едитор сличан
WordPad / MSWordпрограму;

g.могућ upload медиа фајлова (слике, документи) на сервер,
те њихово једноставно публиковање и уређивање;

3.најчешће коришћеним CMS порталима
(навести Joomla, WordPressпортале и примере њиховог коришћења);

4.поступком download-а потребних шаблона и њиховом инсталацијом на рачунару.
Препоруке за реализацију:

1.подстаћи ученике да, радећи у тимовима,већ обрађене матурске радове у виду најједноставнијих HTML страна сада обраде у неком шаблону изабраног CMS-а.

 

Оперативни наставни план за 4. разред гиманазије
Рачунарство и информатика - школска 2016/2017 година

Нема коментара:

Постави коментар